Qlik Profil

Riešenie Qlik je medzi používateľmi veľmi obľúbená samoobslužná platforma Business Intelligence kategórie Data Discovery. Architektúra analytickej platformy Qlik je založená na báze asociatívneho in-memory dátového modelu s množinou tesne integrovaných analytických funkcií. Silná stránka riešenia je vizualizácia a intuitívne ovládanie, takže objavovanie a zdieľanie nových poznatkov je jednoduché.

 

Qlik View - Sales management

 

 

ASOCIATÍVNE MYSLENIE – NEVYHĽADÁVAJTE, ALE OBJAVUJTE

Asociatívny dátový model umožňuje používateľom pracovať s údajmi intuitívne, pretože aj náš spôsob myslenia je vo väčšine prípadov asociatívny. Patentovaná in-memory asociatívna technológia zabezpečuje maximálnu výkonnosť aj pri analýzach veľkých objemov dát. Až 68 % zákazníkov si vybralo toto riešenie pre jeho používateľskú jednoduchosť, rýchlu implementáciu a schopnosť okamžite dodať reálne výsledky.

Riešenie umožňuje podnikovým používateľom preskúmať a nájsť korelácie, vzory a odľahlé hodnoty v údajoch bez toho, aby museli tieto vzťahy dopredu modelovať. Asociatívne vyhľadávanie poskytuje okamžité výsledky, hneď ako používateľ píše kľúčové slová. Intuitívne rozhranie na prezentáciu výsledkov zdôrazňuje dôležité väzby a vzťahy medzi údajmi nachádzajúcimi sa v rôznych aplikáciách, systémoch, organizáciách či regiónoch. Len čo používateľ klikne na údaj, ktorý ho zaujíma, Qlik na rozdiel od tradičných nástrojov BI nespúšťa nový dopyt, ale začína vyhľadávať a objavovať súvislosti. Vyhľadávanie na báze asociatívneho modelu umožňuje používateľom nielen ľahko zistiť, ktoré výsledky dopytu súvisia, ale aj to, ktoré údaje sú nesúvisiace, bez toho, aby bolo treba písať zložité dopyty SQL. Výsledky sú farebne odlíšené. Relevantné údaje sa zobrazia v zelených poliach, údaje s nimi prepojené v bielych a nesúvisiace údaje zostanú sivé. Vďaka in-memory technológii je reakcia na požiadavky prakticky okamžitá, rádovo v milisekundách až sekundách, a to aj pri obrovských objemoch dát (big data).

Qlik View - Salesforce

 

 

SAMOOBSLUŽNOSŤ

Cieľom tvorcov platformy Qlik bolo poskytnúť používateľovi čo najväčšiu interaktivitu analýz priamo na používateľa, aby mohol sám analyzovať údaje, ktoré práve potrebuje, hľadať odpovede aj na otázky, na ktoré vopred nemyslel, a objavovať nové súvislosti v údajoch. Samoobslužnosť v praxi znamená, že ľudia, ktorí pracujú s údajmi s cieľom vyťažiť z nich maximum informácií na podporu rozhodovania, si dokážu analytické a dataminingové modely vrátane graficky bohatých výstupných zostáv navrhovať sami a nepotrebujú pri tom asistenciu špecialistov z IT oddelení. Z tohto dôvodu je Qlik vhodný ako pre medzinárodné korporácie, tak aj pre malé a stredné firmy. Namiesto zapojenia niekoľkých jednotlivcov riešenia Qlik umožňujú zapojenie každého kompetentného zamestnanca. Nejde teda o veľké množstvo centrálne kontrolovaných, preddefinovaných údajov, ktoré sú distribuované pasívnym koncovým používateľom.

Qlik View - Executive dashboard

 

 

OTVORENÁ ANALYTICKÁ PLATFORMA

Qlik umožňuje analyzovať údaje zo širokého spektra heterogénnych dátových zdrojov vrátane neštruktúrovaných. Zákazník má k dispozícii konektory na rôzne dátové zdroje (SQL Server, Oracle, akýkoľvek zdroj ODBC/OLE, SAP certifikovaný SAP connector, xls/xlsx, csv/text, XML, webové služby...). Popri tradičnej funkcionalite ETL/ELT sa možno napojiť priamo na zdroje produkčných údajov bez nutnosti budovať dátové sklady.

Qlik Sense - Executive dashboard

 

 

RESUMÉ

Informácie sú dnes strategická komodita – zdroj konkurenčnej výhody, a to bez ohľadu na veľkosť firmy. Výhodou Qlik-u popri asociatívnom dátovom modeli a in-memory technológiách je predovšetkým koncept tzv. samoobslužnej BI, keď si manažéri a analytici sami v intuitívnom návrhovom prostredí vytvárajú analytické modely bez toho, aby boli odkázaní na databázového špecialistu. 

Analytici spoločnosti Gartner dlhodobo umiestňujú spoločnosť Qlik do kvadrantu lídrov. Je to dôsledok nielen neustálych inovácií a zlepšení, ale predovšetkým pochopenia potrieb a požiadaviek zákazníkov.  Zákazníci uprednostňujú Qlik pre intuitívne a interaktívne používanie, schopnosť objavovania súvislostí, ktoré predtým nehľadali, a nízku latenciu in-memory riešenia, vďaka ktorej majú výsledky k dispozícii prakticky v reálnom čase.

Qlik Sense - Happy planet index ranking

 

 

EMARK – skúsený dodávateľ pre slovenský trh

Riešenia Qlik na Slovensku od roku 2007 dodáva spoločnosť EMARK (www.emark.sk), ktorá je prvým, najväčším a najskúsenejším dodávateľom riešení na tejto platforme. Zákazníkom poskytuje aj všetky relevantné súvisiace nástroje a nadstavby (reporting, planning, web analytics, mapping...), služby kompetenčného centra, školenia a technickú podporu. Výhodou je, že zákazník môže podľa svojich preferencií, aktuálnej finančnej situácie a plánov rozvoja využívať riešenie už od niekoľkých jednotlivých používateľov, cez jedno či viaceré oddelenia, až po komplexné pokrytie potrieb celej korporácie, pričom EMARK mu pomôže dosiahnuť návratnosť investovaných prostriedkov rádovo v jednotkách mesiacov.

 

pre beapp.sk pripravil Ľuboslav Lacko - ITnews.sk

Zobraziť všetky recenzie